Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA INTRANTE HOME, reģistrācijas Nr. 40103490383, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 33-8, Rīga, Latvija, LV-1010, tālrunis: (+371) 29426961, e-pasts: showroom@intrantehome.com, mājaslapa: intrantehome.com.

2. Personas datu apstrādes mērķis: apstrādāt personas datus, lai noslēgtu distances līgumu un nodrošinātu līgumsaistību izpildi.

3. SIA INTRANTE HOME apstrādā personas datus saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Apstrādājot personas datus, SIA INTRANTE HOME īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.

4. SIA INTRANTE HOME nenodod personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad personas datu nodošana trešajām personām ir nepieciešama distances līguma izpildei un minimālā nepieciešamā apjomā.

5. SIA INTRANTE HOME var nodot personu datus kompetentajām organizācijām nepieciešamā apjomā un termiņā, ja to pieprasa Latvijas Republikas normatīvie akti.

6. SIA INTRANTE HOME glabā personas datus tik ilgi, cik šādi dati var objektīvi būt nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie sākotnēji tika ievākti. SIA INTRANTE HOME iznīcina personas datus, kas vairs nav nepieciešami sākotnēji noteikto mērķu sasniegšanai.

7. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem datiem, tiesības atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, tiesības uz savu datu atjaunošanu, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu. Klientam ir tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības uz informāciju par savu personas datu lietošanu. Personas dati distances līguma izpildes laikā tiek laboti pēc Klienta norādījumiem. Lūdzam Klientus par nepieciešamību atsaukt, atjaunot, labot, dzēst, ierobežot personas datu apstrādi, kā arī informācijas pieprasījuma par personas datu lietošanu un pārnesamību gadījumā, sazināties ar SIA INTRANTE HOME pa e-pastu: showroom@intrantehome.com vai tālruni (+371) 29426961.

8. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Klients ir tiesīgs vērsties uzraudzības iestādē. SIA INTRANTE HOME apņemas personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā bez kavēšanās, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei un Klientam.

9. Personas datu apstrāde ir priekšnosacījums tiesisko attiecību nodibināšanai.

SIA INTRANTE HOME

Ģirts Freidmanis, valdes loceklis.

newsletter
Maksājumi
SIA Intrante Home
Reģ. Nr.: LV40103490383
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010
Distances līguma lietošanas noteikumi